Điều khoản dịch vụ

Địa chỉ: 17/3 Đ. Cách Mạng Tháng Tám, KP. Long thới, p, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Email: [email protected]

Điều khoản dịch vụ
Ngày đăng: 02/08/2021 04:11 PM

  Điều khoản và quy định dịch vụ của website 38 việt nam

   

  Các điều khoản sau đây ("Điều khoản dịch vụ") mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng ứng dụng, dịch vụ website 38 việt nam cũng như bất kỳ phần mềm và sản phẩm liên quan nào (gọi chung là "Dịch vụ"). Dịch vụ kết nối với cửa hàng trực tuyến website 38 việt nam của bạn ("Tài khoản website 38 việt nam") và tập trung các cuộc trò chuyện của khách hàng, các cuộc trò chuyện giữa Nhân viên và các hoạt động tiếp thị, bao gồm nhưng không giới hạn, các chiến dịch quảng cáo cho các nền tảng truyền thông xã hội, tiếp thị qua email và giao tiếp với khách hàng. Tài liệu này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Công ty Cổ phần Công nghệ website 38 việt nam và các Chi nhánh của chúng tôi (được gọi là "chúng tôi", "của chúng tôi", hoặc "website 38 việt nam"), trong đó "Chi nhánh" có nghĩa là bất kỳ tổ chức nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, đều được kiểm soát bởi hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với Công ty Cổ phần Công nghệ website 38 việt nam. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải có cửa hàng trực tuyến website 38 việt nam đang hoạt động ("Tài khoản website 38 việt nam"). Khi chúng tôi viết "bạn" hoặc "của bạn", chúng có nghĩa là chủ sở hữu, đại lý hoặc nhân viên của Tài khoản website 38 việt nam đăng ký Dịch vụ.

   

  Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng đối với tất cả các Dịch vụ được sở hữu và cung cấp bởi website 38 việt nam hoặc các Chi nhánh của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn: Haraweb, HaraSocial, Hararetail, Omnichannel, Haraloyalty, website 38 việt nam plus, Google Smart Shopping, và các ứng dụng liên quan. Bằng cách đăng ký Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ. Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào Dịch vụ hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản hiện tại của Điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào tại đây: website 38 việt nam Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản Dịch vụ bằng cách đăng các cập nhật và thay đổi. Bạn nên kiểm tra Điều khoản Dịch vụ thường xuyên để nhận biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến bạn.

   

  Bạn phải đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có trong thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ này, bao gồm Điều khoản Dịch vụ của website 38 việt nam, Chính sách bảo mật của website 38 việt nam trước khi bạn có thể sử dụng Dịch vụ.

   

  1. Định nghĩa

  Nội dung của khách hàng có nghĩa là tất cả thông tin và dữ liệu (bao gồm văn bản, cuộc trò chuyện của khách hàng, cuộc trò chuyện của nhân viên, hình ảnh, ảnh, video, âm thanh và tài liệu) hoặc bất kỳ nội dung nào khác ở bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào do bạn cung cấp hoặc thay mặt bạn cung cấp liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm thông tin và dữ liệu có sẵn trong Tài khoản website 38 việt nam của bạn, nó có thể bao gồm thông tin hoặc dữ liệu từ Nền Tảng Được Hỗ Trợ được cài đặt trên Tài khoản website 38 việt nam của bạn.

  website 38 việt nam App Store có nghĩa là trang web website 38 việt nami bạn có thể chọn và cài đặt các ứng dụng trên Tài khoản website 38 việt nam của mình, có sẵn tại: https://website38vietnam.com

  Nhân viên có nghĩa là một hoặc nhiều tài khoản nhân viên mà Chủ sở hữu cửa hàng (như được định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ website 38 việt nam) có thể tạo để cho phép người khác truy cập Tài khoản website 38 việt nam.

  (Các) Nền Tảng Được Hỗ Trợ có nghĩa là phần mềm, ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba hiện đang được hỗ trợ bởi Dịch vụ, có thể có sẵn trong website 38 việt nam App Store, bao gồm website 38 việt nam như được mô tả chi tiết hơn bên dưới và trên trang web website 38 việt nam, có sẵn tại https://www.website38vietnam.com ("Trang web")

  2. Tài khoản website 38 việt nam

  Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Tài khoản website 38 việt nam của bạn, bao gồm địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nào khác được xác định là bắt buộc. Bạn đồng ý duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật cho Tài khoản website 38 việt nam của mình. Việc bạn không duy trì thông tin tài khoản website 38 việt nam chính xác, đầy đủ và cập nhật, bao gồm cả việc có phương thức thanh toán không hợp lệ hoặc đã hết hạn trong hồ sơ với website 38 việt nam, có thể dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản website 38 việt nam của bạn và/hoặc bạn không thể truy cập và sử dụng Dịch vụ.

  Là người dùng Tài khoản website 38 việt nam, bạn cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật của website 38 việt nam, và bất kỳ điều khoản áp dụng nào khác. Nếu có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa Điều khoản Dịch vụ website 38 việt nam, Chính sách bảo mật, các thỏa thuận sẽ chỉ áp dụng theo thứ tự sau trong phạm vi cần thiết để giải quyết bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào: Điều khoản dịch vụ website 38 việt nam, Chính sách bảo mật website 38 việt nam, các thỏa thuận.

  Bạn xác nhận và đồng ý rằng Dịch vụ sẽ có thể truy cập và sửa đổi dữ liệu lưu trữ cho Tài khoản website 38 việt nam của bạn, bao gồm thông tin từ các Nền tảng được hỗ trợ. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với Tài khoản website 38 việt nam của mình và bạn đồng ý duy trì tính bảo mật và bí mật của tên người dùng và mật khẩu Tài khoản website 38 việt nam của bạn mọi lúc. Bạn phải thông báo kịp thời cho website 38 việt nam nếu bạn biết hoặc nghi ngờ bất kỳ vi phạm bảo mật nào, bao gồm bất kỳ tổn thất, mất cắp, tiết lộ hoặc sử dụng trái phép Tài khoản website 38 việt nam, tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn. website 38 việt nam không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không duy trì tính bảo mật của Tài khoản website 38 việt nam và/hoặc mật khẩu của bạn.

  Nếu Tài khoản website 38 việt nam của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ cũng sẽ bị chấm dứt.

  Nếu bạn đăng ký Dịch vụ thay mặt cho chủ lao động của bạn, thì bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền sử dụng Dịch vụ, bao gồm kết nối Tài khoản website 38 việt nam của bạn với Dịch vụ và ràng buộc chủ sử dụng lao động của mình với Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

  3. Điều khoản chung

  Hỗ trợ kỹ thuật có sẵn thông qua Trung tâm trợ giúp website 38 việt nam (https://website38vietnam​​​​​​​.com).

  Dịch vụ hiện chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

  Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách đăng Điều khoản Dịch vụ được sửa đổi và chỉnh sửa có liên quan tại https://www.website38vietnam​​​​​​​.com và các sửa đổi đó đối với Điều khoản Dịch vụ có hiệu lực kể từ ngày đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Điều khoản Dịch vụ sửa đổi được đăng cấu thành việc bạn đồng ý và chấp nhận Điều khoản Dịch vụ sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản Dịch vụ, đừng tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

  Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào cũng như khi sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong khu vực pháp lý mà bạn hoạt động.

  Bạn không được sử dụng Dịch vụ khi vi phạm các điều khoản và điều kiện áp dụng cho bất kỳ Nền tảng được Hỗ trợ nào mà bạn có thể sử dụng liên quan đến Dịch vụ. Nếu chúng tôi được thông báo về việc bạn vi phạm các điều khoản của Nền tảng được hỗ trợ, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ. Để tránh nghi ngờ, website 38 việt nam không chịu trách nhiệm giám sát, thực thi hoặc đảm bảo bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Các Nền tảng được hỗ trợ hoặc Các Dịch vụ của Bên thứ ba khác, như được nêu chi tiết hơn trong Mục 6 và 7 dưới đây.

  Bạn đồng ý không tái dựng, nhân bản, sao chép, mua bán, hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

  Bạn không được mua công cụ tìm kiếm hoặc từ khóa trả tiền cho mỗi nhấp chuột khác (chẳng hạn như Google Ads), nhãn hiệu hoặc tên miền sử dụng nhãn hiệu của website 38 việt nam và/hoặc biến thể hay lỗi chính tả của chúng.

  4. Quyền hạn của chúng tôi

  Chúng tôi có quyền sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thêm hoặc bớt các tính năng, ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc chấm dứt Tài khoản website 38 việt nam của bạn hay quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ, vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ/ bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc chấm dứt Tài khoản website 38 việt nam của bạn hay quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ.

  Chúng tôi có quyền từ chối Dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì bất cứ lúc nào.

  Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, xóa mà không cần thông báo bất kỳ Nội dung hoặc Nhận xét của Khách hàng nào (như được định nghĩa trong Mục 11) mà chúng tôi xác định là bất hợp pháp theo quyết định riêng của chúng tôi như xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu, phản cảm, vi phạm tài sản trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản Dịch vụ này.

  Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ, được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi, có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ. Không giới hạn bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà chúng tôi có, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã tham gia vào hoạt động gian lận liên quan đến Dịch vụ.

  Việc lạm dụng bằng lời nói hoặc bằng văn bản dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các mối đe dọa lạm dụng hoặc trả thù) đối với bất kỳ nhân viên, thành viên website 38 việt nam nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt dịch vụ ngay lập tức.

  Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, để giới hạn tính khả dụng của Dịch vụ, hoặc các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp thông qua Dịch vụ, cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý, phạm vi pháp lý nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể.

  Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho các đối thủ cạnh tranh của bạn và không hứa hẹn độc quyền trong bất kỳ phân khúc thị trường cụ thể nào. Bạn cũng phải chấp nhận và đồng ý rằng nhân viên và nhà thầu của website 38 việt nam cũng có thể sử dụng Dịch vụ và họ có thể cạnh tranh với bạn, mặc dù họ có thể không sử dụng thông tin bí mật của bạn khi làm như vậy.

  5. Nền tảng được hỗ trợ

  Để Dịch vụ truy cập các Nền tảng được hỗ trợ, bạn phải cài đặt ứng dụng của Nền tảng được hỗ trợ trên Tài khoản website 38 việt nam của mình. Các ứng dụng Nền tảng được hỗ trợ có sẵn trong website 38 việt nam App Store. Nếu ứng dụng được cài đặt trên Tài khoản website 38 việt nam của bạn, bạn sẽ tự động có quyền truy cập vào nó thông qua Dịch vụ. Đối với website 38 việt nam, bạn phải đảm bảo rằng tài khoản Facebook của mình (bao gồm trang kinh doanh trên Facebook đại diện cho Tài khoản website 38 việt nam và tài khoản quảng cáo trên Facebook) và/hoặc tài khoản Instagram được kết nối với tài khoản website 38 việt nam của bạn để chạy quảng cáo trên Facebook và/hoặc Instagram thông qua Dịch vụ.

  Bạn chấp nhận rằng Dịch vụ tương tác với một số Nền tảng được hỗ trợ và Dịch vụ này phụ thuộc nhiều vào tính khả dụng của các Nền tảng được hỗ trợ đó. Nếu bất cứ lúc nào bất kỳ Nền tảng được hỗ trợ nào không khả dụng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ của họ cho website 38 việt nam với các điều khoản hợp lý, website 38 việt nam có thể ngừng cung cấp các tính năng đó cho bạn mà không cần thông báo và không cho bạn hoàn lại tiền, tín dụng hoặc các khoản bồi thường khác.

  Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với nội dung hoặc thông tin của bên thứ ba có thể bất hợp pháp, xúc phạm, có hại, không chính xác hoặc thậm chí bị phản đối. website 38 việt nam không sở hữu, kiểm soát hoặc xem xét nội dung này và website 38 việt nam không có nghĩa vụ phải xem trước, xác minh, gắn cờ, sửa đổi, lọc hoặc xóa bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba, ngay cả khi được yêu cầu, mặc dù website 38 việt nam có thể làm như vậy theo quyết định riêng của mình. Việc bạn sử dụng Nền tảng được hỗ trợ do bạn tự chịu rủi ro và website 38 việt nam sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến nội dung của bên thứ ba có thể được truy cập thông qua Dịch vụ.

  6. Dịch vụ của bên thứ 3

  Bạn chấp nhận rằng Dịch vụ có thể cho phép hoặc hỗ trợ bạn truy cập, tương tác và/hoặc mua dịch vụ từ Các Nền tảng được Hỗ trợ và các bên thứ ba khác thông qua phần mềm, ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ hoặc liên kết trang web của bên thứ ba (gọi chung là "Dịch vụ của bên thứ ba") cho sự cân nhắc hoặc sử dụng của bạn. Dịch vụ của bên thứ ba chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện và việc bạn mua, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào như vậy chỉ là giữa bạn và nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba hiện hành ("Nhà cung cấp bên thứ ba"). Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với Dịch vụ Bên thứ ba được cung cấp thông qua Dịch vụ đều hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và toàn quyền quyết định. Ngoài các Điều khoản dịch vụ này, bạn phải đọc và đồng ý với các điều khoản bổ sung dành riêng cho dịch vụ và/hoặc chính sách bảo mật áp dụng cho Dịch vụ của bên thứ ba đó trước khi bạn sử dụng chúng cùng với Dịch vụ.

  Chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào đối với Dịch vụ của Bên thứ ba. Bạn chấp nhận rằng website 38 việt nam không có quyền kiểm soát Dịch vụ của Bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ ai về Các Dịch vụ của Bên thứ ba đó. Bất kỳ vấn đề nào gây ra bởi hoặc liên quan đến Dịch vụ của Bên thứ ba cần phải được đưa đến Nhà cung cấp Dịch vụ Bên thứ ba hiện hành và sẽ không được website 38 việt nam xử lý. Tính khả dụng của Dịch vụ bên thứ ba trên trang web, trong website 38 việt nam App Store hoặc việc cho phép sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba đó với Dịch vụ không cấu thành hoặc ngụ ý chấp nhận, ủy quyền, tài trợ hoặc liên kết bởi/với website 38 việt nam đặc biệt khuyến nghị bạn nên nhờ chuyên gia tư vấn trước khi sử dụng hoặc dựa vào Dịch vụ của bên thứ ba để đảm bảo chúng sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn.

  website 38 việt nam không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quảng cáo, bài đăng trên mạng xã hội hoặc tin nhắn nào bị từ chối hoặc hủy gửi bởi Dịch vụ bên thứ ba và website 38 việt nam không chịu trách nhiệm quản lý các tùy chọn cài đặt hủy đăng ký. Tất cả các quy trình quảng cáo và cài đặt hủy đăng ký đều do Dịch vụ bên thứ ba quản lý và hoàn toàn theo quyết định của Dịch vụ bên thứ ba và website 38 việt nam không hề biết hoặc kiểm soát các quy trình đó. Mọi câu hỏi liên quan đến Dịch vụ của Bên thứ ba, bao gồm quảng cáo bị từ chối hoặc chưa được phân phối hoặc cài đặt hủy đăng ký, phải được chuyển đến Nhà cung cấp bên thứ ba.

  Nếu bạn cài đặt hoặc bật Dịch vụ của Bên thứ ba để sử dụng với Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi quyền cho phép Nhà cung cấp bên thứ ba hiện hành truy cập dữ liệu của bạn và thực hiện bất kỳ hành động nào khác theo yêu cầu đối với việc tương tác dịch vụ của bên thứ ba với Dịch vụ và mọi trao đổi dữ liệu hoặc tương tác khác giữa bạn và Nhà cung cấp bên thứ ba đó chỉ là giữa bạn và Nhà cung cấp bên thứ ba đó. website 38 việt nam không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc tiết lộ, sửa đổi hay xóa dữ liệu hoặc Nội dung khách hàng của bạn hoặc đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại tương ứng nào bạn có thể phải chịu, do quyền truy cập của Dịch vụ bên thứ ba hoặc Nhà cung cấp bên thứ ba vào dữ liệu hoặc Nội dung khách hàng của bạn.

  Trong mọi trường hợp, website 38 việt nam sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính kết quả, bất thường, bồi thường thiệt hại theo hình thức trừng phạt, hoặc các thiệt hại khác, phát sinh từ bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào hoặc mối quan hệ hợp đồng của bạn với bất kỳ Nhà cung cấp bên thứ ba nào. Những hạn chế này sẽ được áp dụng ngay cả khi website38vietnam.com đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Các giới hạn nói trên sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa mà luật hiện hành cho phép.

  Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi và (nếu có) công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác website 38 việt nam, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhân viên và nhà cung cấp của chúng tôi vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm chi phí luật sư hợp lý, phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của Bên thứ ba hoặc mối quan hệ của bạn với Nhà cung cấp bên thứ ba.

  Để rõ ràng, các ứng dụng được phát triển, hỗ trợ và duy trì bởi website 38 việt nam và theo các mục đích của Thỏa thuận này, website 38 việt nam được coi là Nhà cung cấp bên thứ ba của các ứng dụng đó.

   

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WEBSITE 38 VIỆT NAM

  Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP HCM

  Tel: 070.852.96.76 - Fax: 070.852.96.76

  Email: [email protected]

  Hotline